B2主题美化-首页横幅自定义模块

jaysun

首页一个小小的美化,可作为会员指引,使用说明,广告推荐使用,可以放在首页,页面其他位置,比较实用的美化。

效果图:

1.png


自定义代码:

<div class="home-top-bg"> 
  <div class="home-section-division header_fixed_from_here"> 
    <div class="container"> 
      <div class="qqworld-org the-best-plugins home-division"> 
        <ul> 
          <li><div class="qqworld-org the-best-plugins item item_3"><a href="https://www.dashuxin.com/document/7630.html" target="_blank"> <div class="qqworld-org the-best-plugins item-thumb"> <i class="qqworld-org the-best-plugins icon-inspiration-nav-1"></i> </div> <h3>解压必看<span class="qqworld-org the-best-plugins go">go<i class="qqworld-org the-best-plugins ico-go"></i></span> </h3> <p>解压和密码相关问题</p> </a></div></li> 
          <li><div class="qqworld-org the-best-plugins item item_1"><a href="https://www.dashuxin.com/vips" target="_blank"> <div class="qqworld-org the-best-plugins item-thumb"> <i class="qqworld-org the-best-plugins icon-tool-nav-1"></i> </div> <h3>VIP必看<span class="qqworld-org the-best-plugins go">go<i class="qqworld-org the-best-plugins ico-go"></i></span></h3> <p>加入会员必看内容!</p> </a></div></li> 
          <li><div class="qqworld-org the-best-plugins item item_2"><a href="https://www.dashuxin.com/vips" target="_blank"> <div class="qqworld-org the-best-plugins item-thumb"> <i class="qqworld-org the-best-plugins icon-course-nav-1"></i> </div> <h3>永久专属<span class="qqworld-org the-best-plugins go">go<i class="qqworld-org the-best-plugins ico-go"></i></span></h3> <p>专属社区一键下载</p> </a></div></li> 
          <li class="qqworld-org the-best-plugins li_4"><div class="qqworld-org the-best-plugins item item_4"><a href="https://www.dashuxin.com/document/9160.html" target="_blank"> <div class="qqworld-org the-best-plugins item-thumb"> <i class="qqworld-org the-best-plugins icon-tree"></i> </div> <h3>看前须知<span class="qqworld-org the-best-plugins go">go<i class="qqworld-org the-best-plugins ico-go"></i></span></h3> <p>新老会员必看指南</p> </a></div></li> 
        </ul> 
      </div> 
    </div>
  </div> 
</div>

头部HTML标签:

隐藏内容
评论可见
前往评论附件
iconfont_bai3ec
蓝奏云
****(需购买后查看)
下载文件
附件购买
售价:0 积分

您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (有 6 条评论,189人围观)
网友昵称:qxsmail
qxsmail V 普通用户 Google Chrome 108.0.0.0 Windows 10 x64 6楼
01-15 来自山东 回复
来看看
网友昵称:xiaohao
xiaohao V 普通用户 Google Chrome 106.0.0.0 Mac OS X 10.15.7 地板
01-02 来自内蒙古 回复
来看看
网友昵称:zx2090zx
zx2090zx V 普通用户 Google Chrome 108.0.0.0 Windows 10 x64 凉席
2022-12-31 来自江苏 回复
来看看
网友昵称:xiaonu
xiaonu V 普通用户 Google Chrome 108.0.0.0 Mac OS X 10.15.7 板凳
2022-12-25 来自北京 回复
来看看
网友昵称:zainaooa
zainaooa V 普通用户 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 椅子
2022-12-25 来自河北 回复
来看看
网友昵称:rmgzs1
rmgzs1 V 普通用户 Google Chrome 95.0.4638.69 Windows 10 x64 沙发
2022-12-23 来自河南 回复
看看

目录[+]

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码