b2主题美化-仿致美化页脚

Jaysun

温馨提示:这篇文章已超过455天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

页脚美化比较不错,布局比较使用,链接分大类,还有资源信息统计,会员数,链接,波浪式的底部设计更具时尚感,总体来说比较实用。

效果图:

1.jpg


教程方法

添加在footer.php文件中(替换所有内容),注意自行修改其中链接。

	<div class="footer hidden-xs">
	
<div class="footer__wrapper site-info" style="margin-top: 100px;">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__row">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column hodss footer__column-products ducts pull-left mfu-5j">
	
<h4>热门资源分类</h4>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column pull-left">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3BjLw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">电脑主题</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3RhZy90dWJpYW8v" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">电脑图标</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3dhbGxwYXBlci8=" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">高清壁纸</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3RhZy9jdXJzb3JzLw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">鼠标指针</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3NraW5zLw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">软件皮肤</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3dhbGxwYXBlci8=" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">高清壁纸</a>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column pull-left">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL21vYmlsZS8=" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">手机壁纸</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2xhYnMv" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">问卷调查</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3Rvb2xzLw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">美化软件</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2J1YmJsZS8=" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">桌面秀</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3N0dWR5Lw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">美化教程</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3Rvb2xzLw==" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">美化软件</a>
	
</div>
	
</div>
	
 
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column hodss footer__column-products pull-left mob-hide mar-2x">
	
<h4 data-microtip="你继续使用本站即视为理解并同意以下协议" data-microtip-position="top">网站协议</h4>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2d1aWZhbi8=" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">用户规范</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3N1Lw==" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">版权声明</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2t1YW4v" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">充值协议</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL3ByaXZhY3kv" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">隐私权声明</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2NvLw==" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">授权及使用协议</a>
	
</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column hodss footer__column-company pull-left mob-hide mar-20j">
	
<h4>关于我们</h4>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2Fib3V0dXMv" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">关于致美化</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2NvbnRhY3Qv" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">联系方式</a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aHV0aXguY29tL2pvaW51cy8=" target="_blank" class="qqworld-org the-best-plugins list__link">加入我们</a>
	
</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column footer__column-newsletter pull-right mar-1j">
	
<div style="" class="qqworld-org the-best-plugins footer__row">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins join join_simple">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins join__form">
	
 
	
<form id="scbar_form" role="search" method="get" class="qqworld-org the-best-plugins search-form" action="https://www.miuiy.com/" target="_blank">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins join__field field">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins field__wrap">
	
<input type="text" name="s" placeholder="" id="s" class="qqworld-org the-best-plugins pd5 field__input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty ng-valid-email" value="">
	
<img src="https://www.miuiy.com/logo.png">
	
</div>
	
</div>
	
<button type="submit" name="post_type" sc="1" class="qqworld-org the-best-plugins join__btn v6-btn" value="post">
	
 
	
<i class="qqworld-org the-best-plugins sai feng-sousuo2"></i>
	
 
	
</button>
	
</form>
	
</div>
	
</div>
	
</div>
	
</div>
	
</div> <div class="qqworld-org the-best-plugins footer__row">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column footer__column-cta cta-author pull-left">
	
<a href="/qqqun/" class="qqworld-org the-best-plugins btn v6-btn v6-btn_blue">QQ群</a>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins button-cta author hodss">
	
<span>加入艺创博客技术QQ群一起学习美化。</span>
	
</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column footer__column-cta cta-affiliate gzzh pull-left mar-20l">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly9zcGFjZS5iaWxpYmlsaS5jb20vMTU4MDEzOA==" target="_blank" data-microtip="致美化哔哩哔哩空间" data-microtip-position="top-left"><img src="https://dl.zhutix.net/2019/02/bilibili.svg"></a>
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly93ZWliby5jb20vbWZhbjE1MQ==" target="_blank" data-microtip="致美化新浪微博" data-microtip-position="top-right"><img src="https://dl.zhutix.net/2019/02/weibo.svg"></a>
	
<!-- <a href="/vips" class="qqworld-org the-best-plugins btn v6-btn column12">申请VIP</a>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins button-cta affiliate">
	
<span>三折抢终生会员享免锋币下载特权</span>
	
</div> -->
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column footer__column-counts pull-right">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins count" data-microtip="⛔当你的锋币<1且60天内未登录网站会被自动删除账号" data-microtip-position="top-left">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins number">221679</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins caption">用户数量</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins count">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins number">396505</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins caption">互动数量</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins count">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins number">1332</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins caption">素材数量</div>
	
</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins count hodss">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins number">18</div>
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins caption">作者数量</div>
	
</div>
	
</div>
	
</div>
	
</div>
	
</div>
	
 
	
<div id="footer-bottom">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__row site-info">
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column copyright pull-left">
	
 
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5taWl0YmVpYW4uZ292LmNuLw==" target="_blank" rel="external nofollow">豫ICP备12009440号</a>
	
 
	
&nbsp;&nbsp;Theme by <a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly83YjIuY29t" target="_blank">柒比贰</a><!-- 18 queries 0.128s -->
	
 
	
 
	
</div>
	
 
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins footer__column payment hodss pull-right">
	
<!-- <i class="qqworld-org the-best-plugins sai feng-anquan1"></i>
	
<span>技术支持:</span> -->
	
 
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe teng" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/teng.svg" title="腾讯云">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe ali" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/ali.svg" title="阿里云">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe qiniu" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/qiniu.svg" title="七牛云">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe youku" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/youku.svg" title="优酷">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe alipay" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/alipay.svg" title="支付宝">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon icon-v6 icon-v6-stripe weixinpay" src="https://dl.zhutix.net/v2.1/weixinpay.svg" title="微信支付">
	
<a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly92Lnl1bmFxLmNvbS9jZXJ0aWZpY2F0ZT9kb21haW49d3d3LnpodXRpeC5jb20mYW1wO2FtcDtmcm9tPWxhYmVsJmFtcDthbXA7Y29kZT05MDAzMA==">
	
<img class="qqworld-org the-best-plugins icon11 icon-v6 icon-v6-strip" src="https://aqyzmedia.yunaq.com/labels/label_sm_90030.png">
	
</a>
	
</div>
	
 
	
<div class="qqworld-org the-best-plugins wencom pull-left">
	
Copyright © 2018 <a rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.miuiy.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cDovL3podXRpeC5jb20v" target="_blank">zhutiX.com</a><span class="qqworld-org the-best-plugins hodss">. &nbsp;All Rights Reserved. </span>
	
</div>
	
 
	
</div>
	
</div>

样式代码放到主题目录的style.CSS文件内,不同主题可能会有变化(柒比贰主题放置子主题内的style.css即可)。

隐藏内容
评论可见
前往评论您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (有 17 条评论,1075人围观)
网友昵称:64756341@qq.com
64756341@qq.com V 普通用户 Google Chrome 122.0.0.0 Windows 10 x64 16楼
02-26 来自云南 回复
文章不错,写的很好!
网友昵称:binhongtea
binhongtea V 普通用户 Google Chrome 108.0.0.0 Windows 10 x64 15楼
02-24 来自广东 回复
wow太厉害了
网友昵称:jokes
jokes V 普通用户 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 14楼
2023-11-23 来自河南 回复
文章不错,我看看
网友昵称:yz6669
yz6669 V 普通用户 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 10 x64 13楼
2023-10-31 来自广东 回复
文章不错,我看看
网友昵称:yz6669
yz6669 V 普通用户 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 10 x64 12楼
2023-10-31 来自广东 回复
文章不错,写的很好!
网友昵称:dongdong1104
dongdong1104 V 普通用户 Google Chrome 114.0.0.0 Windows 10 x64 11楼
2023-07-12 来自陕西 回复
我看看是啥
网友昵称:Controller
Controller V 普通用户 Google Chrome 113.0.0.0 Windows 10 x64 10楼
2023-05-16 来自湖北 回复
好看,文章不错,写的很好!
网友昵称:237649
237649 V 普通用户 QQBrowser 11.7.5287.400 Windows 10 x64 9楼
2023-05-10 来自贵州 回复
有用的身
网友昵称:123456
123456 V 普通用户 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 8楼
2023-04-21 来自山东 回复
有用的身
网友昵称:tao1618
tao1618 V 普通用户 Sogou Explorer Windows 10 x64 7楼
2023-04-07 来自河南 回复
有用
网友昵称:tao1618
tao1618 V 普通用户 Sogou Explorer Windows 10 x64 6楼
2023-04-07 来自河南 回复
文章不错,写的很好
网友昵称:henryour
henryour V 普通用户 Google Chrome 108.0.5359.95 Windows 10 x64 地板
2023-03-12 来自福建 回复
支持支持文章不错,写的很好
网友昵称:237649
237649 V 普通用户 QQBrowser 11.2.5170.400 Windows 10 x64 凉席
2023-02-16 来自贵州 回复
支持支持文章不错,写的很好!
网友昵称:Aaron
Aaron V 普通用户 Google Chrome 92.0.4515.107 Windows 10 x64 板凳
2022-12-22 来自广东 回复
支持支持文章不错,写的很好!
网友昵称:rmgzs1
rmgzs1 V 普通用户 Google Chrome 95.0.4638.69 Windows 10 x64 椅子
2022-12-06 来自河南 回复
支持支持

目录[+]

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码